Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), oraz uchwały Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.10.2022 r. do 04.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. 10,  ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, o  godz. 930.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (lub w sposób określony w Ogłoszeniach i Obwieszczeniach Burmistrza Miłakowa  zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miłakowa  w formie:
1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo,

2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: nieruchomosci@milakowo.eu

 

   

                                                                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza Miłakowa

                                                                                                                                                                                                      /-/ Krzysztof Żarnoch

                                                                                                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

 

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.gminadzwierzuty.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH” oraz w siedzibie Administratora.

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.