Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-273/22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 września 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonej przez Burmistrza Miłakowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za pierwsze półrocze 2022 roku.

Załączniki