Wersja obowiązująca z dnia

Raport o stanie gminy Miłakowo za 2021 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miłakowa przedstawia Radzie Miejskiej w Miłakowie Raport o stanie Gminy Miłakowo za rok 2021.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w  Miłakowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Miłakowo, planowana jest na 30 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 roku do godziny 17.30 w biurze Rady Miejskiej, pok. 22.

Sprostowanie

Burmistrz Miłakowa prostuje błąd pisarski, który pojawił się na 37 stronie Raportu o stanie Gminy Miłakowo za 2021 rok.

Błąd pojawił się w tabeli dotyczącej realizowanych zadań rocznych i wieloletnich.

Prostuje się punkt 4 tabeli: zamiast kwoty 45.263.157,90 winno być 5.263.157,90.

Załączniki