Wersja archiwalna z dnia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gudniki, obręb Warkałki, gmina Miłakowo, oznaczonej numerem działki 275/73 o powierzchni 1 800,00 m2.

BURMISTRZ MIŁAKOWA
ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gudniki, obręb Warkałki, gmina Miłakowo, oznaczonej numerem działki 275/73 o powierzchni 1 800,00 m2.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy siedliskowo – zagrodowej wsi Gudniki. Działka rolna, bonitacja gleby: grunty orne RIIIb – 0,15 ha, grunty orne RIVb – 0,03 ha, posiada regularny kształt  - trapezu o wydłużonych bokach, teren płaski. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej, nie posiada urządzonego zjazdu. 
Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, a Gmina Miłakowo nie przystąpiła do sporządzania planu. Stan prawny działki nr 275/73 został uregulowany w księdze wieczystej nr EL2O/00026711/5.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 20.12.2021r.

Cena wywoławcza wynosi: 6 700,00 zł
Wadium wynosi: 1 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r.
o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 21.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku vat. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 369,00 zł.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie WBS O/Miłakowo nr 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 najpóźniej do 19 stycznia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miłakowo.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2020 poz. 1359 ze zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 861) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie, przy pomocy maseczki – ust i nosa.

Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 10 lub pod nr telefonu 089 757 83 46 lub 089 757 83 35.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu.

Załączniki