I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/3 o powierzchni 2 487,00 m2, położonej w Starych Bolitach, gmina Miłakowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi
Wersja z dnia archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/3 o powierzchni 2 487,00 m2, położonej w Starych Bolitach, gmina Miłakowo

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIŁAKOWA

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/3 o powierzchni
2 487,00 m
2, położonej w Starych Bolitach, gmina Miłakowo.

 

Działka nr 55/3 położona jest w strefie zwartej zabudowy wsi – w jej końcowej północno – wschodniej części. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kształt działki nieregularny – nieokreślony, ukształtowanie terenu – teren pofałdowany ze spadkiem w kierunku zachodnim – rzeki Naryjskiej Strugi.

Działka posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 528, Gmina Miłakowo uzyskała zezwolenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na budowę zjazdu indywidualnego z wymienionej drogi wojewódzkiej (lokalizacja uzgodnionego zjazdu zaznaczona na załączniku graficznym). Zjazd z drogi wojewódzkiej nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt.

Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym. Grunt rolny, bonitacja gleby: R V – 500,00 m2, PS III – 1 059,00 m2 , Ls IV – 687,00m2 , Bi – 241,00m2. Dla działki nr 55/3 Burmistrz Miłakowa wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00019891/8.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) upłynął dnia 25.11.2021r.

Cena wywoławcza 4 900,00 zł

Wadium 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21, godz. 11:00.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 430,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia 30.12.2021 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie przy pomocy maseczki ust i nosa.

Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 10 lub 4 oraz pod nr telefonu (089) 757 83 46 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu

 

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Szulborski

Załączniki