Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-374/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2022-2035.

Załączniki