Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Stypendia socjalne
Wersja z dnia archiwalna

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Osoby uprawnione od 1 września 2021 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy  Miłakowo,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio

 1. Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 2. Odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, bądź kopie decyzji o waloryzacji renty/emerytury;
 3. Kopia odpisu wyroku sądowego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, a w przypadku dobrowolnych alimentów oświadczenie o ich wysokości;
 4. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;
 5. Aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 7. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 8. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia uczniów młodocianych,
 9. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej wnioskodawcy lub jego rodziny.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są niezwłocznie obowiązani powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej, stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości wynosi 308 zł.

Wnioski można składać od dnia 23 sierpnia 2021 r. w sekretariacie bądź w pokoju nr 27  Urzędu Miejskiego w Miłakowie ul, Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2021 r.

a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Załączniki