Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Konsultacje społeczne dotyczące zmian nazw ulic w Miłakowie

Szanowni Państwo!

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przewiduje ona, że nazwy m. in. ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, wydarzeń i dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 -1989. 

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub   propagują   komunizm   lub   inny   ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia  w  życie  nowych  regulacji.

Zmiana nazwy takich budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest wymogiem obligatoryjnym i nie zależy od decyzji samorządu lokalnego. Każda gmina ma obowiązek zmienić takie nazwy ulic (mostów, placów, budynków) do końca sierpnia 2017 r. Jeśli samorządy nie dotrzymają tego terminu, w ciągu trzech miesięcy wojewoda wyda, po zaciągnięciu opinii IPN, zarządzenie zastępcze i zmieni nazwę danego obiektu bądź ulicy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zobowiązani jesteśmy do zmiany nazwy ulic „Gen. Świerczewskiego” i „Osiedle XXX-Lecia PRL” w Miłakowie.

Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla „Osiedla XXX-Lecia PRL” i ul. „Gen. Świerczewskiego” w Miłakowie.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych to pełnoletnie osoby zameldowane przy ul. Gen. Świerczewskiego i na ul. Osiedle XXX-Lecia PRL w Miłakowie, właściciele nieruchomości przy ul. Gen. Świerczewskiego i przy ul. Osiedle XXX-Lecia PRL w Miłakowie oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą przy ul. Gen. Świerczewskiego i przy ul. Osiedle XXX – Lecia PRL w Miłakowie.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 16.05.2017 r., w formie pisemnej, za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych imiennie udostępnionych podmiotom uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych (ankiety rozsyłane będą w terminie od 10.04.2017 r. do 14.04.2017 r.).

Propozycja nowej nazwy powinna spełniać następujące kryteria: nie powinna być trudna w codziennym użyciu, winna być neutralna światopoglądowo, nie może mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego, nie może powtarzać nazwy istniejącej lub być do niej podobna, podmiot zbiorowy lub osoba upamiętniana powinna mieć zasługi dla społeczności lokalnej, regionu bądź kraju. Nazwę należy podać zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, wraz z krótkim uzasadnieniem.

Wypełnione ankiety należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, przy ul. Olsztyńskiej 16 w pokoju nr 25, w godzinach 7.30 – 15.30.

Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmian nazwy ulic wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zatem dopuszczalne jest zbieranie podpisów osób uprawnionych do udziału w konsultacjach pod propozycją zmiany nazwy ulicy. Osoba biorąca udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Ostateczną decyzję odnośnie nadania nowej nazwy ulicy „Osiedle XXX-Lecia PRL” i ul „Gen. Świerczewskiego” w Miłakowie podejmie Rada Miejska w Miłakowie, po zapoznaniu się z propozycjami złożonymi przez Państwa.

Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. nr 25 lub 26 i pod nr telefonu 897578345 lub 897578335, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Załączniki: