Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-124/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonego przez Burmistrza Miłakowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Załączniki:

Załączniki