I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/2 położonej w obrębie Pawełki, gmina Miłakowo.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi
Wersja z dnia archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/2 położonej w obrębie Pawełki, gmina Miłakowo.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIŁAKOWA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/2 położonej w obrębie Pawełki, gmina Miłakowo.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomość o powierzchni 142484,00 m2 z przeznaczeniem na cele rolne.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 3 lat.

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00026215/8.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku wynosi netto 2850,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 290,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21, godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na konto w WBS O/Miłakowo nr konta 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 do dnia 30.12.2021 r.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego.

Do wylicytowanego czynszu rocznego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w szczególności koszty należności publicznoprawnych.

Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie przy pomocy maseczki ust i nosa.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 10 lub pod nr telefonu (089) 757 83 46 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu.

Załącznik: Mapa poglądowa dz. nr 103/2 położonej w obrębie Pawełki, gmina Miłakowo

Burmistrz
/-/ Krzysztof Szulborski

Załączniki