I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Boguchwały, gm. Miłakowo, dz. nr 207/3 i udział 1/5 w dz. nr 207/8

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi
Wersja z dnia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Boguchwały, gm. Miłakowo, dz. nr 207/3 i udział 1/5 w dz. nr 207/8

B U R M I S T R Z    M I Ł A K O W A
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Boguchwały, gmina Miłakowo, oznaczonej numerem działki 207/3 o powierzchni 1732,00 m2 oraz związany z nią udział 1/5 cz. w drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 207/8 o powierzchni 959,00 m2.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy siedliskowo – zagrodowej we wsi Boguchwały. Działka rolna, bonitacja gleby: grunty orne RIVb – 0,1639 ha, rów W na roli RIVb – 0,0093 ha, posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. Zjazd na nieruchomość realizowany z drogi powiatowej przez drogę gminną o nr działki 208 oraz poprzez ustanowioną drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 207/8 i związany z nią udział 1/5 części. Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, a Gmina Miłakowo nie przystąpiła do sporządzania planu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00019892/5.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upłynął dnia 29.06.2022 r.

 

Cena wywoławcza wynosi: 54 400,00 zł
Wadium wynosi: 5 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 r.
o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 21.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku vat. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1390,50  zł.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem przetargu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie WBS O/Miłakowo nr 27 8857 1038 3001 0000 0202 0004 najpóźniej do 31.08.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miłakowo.

Dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zakończenia przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty i płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 10 lub pod nr telefonu 089 757 83 46.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu.

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Marcin Kukliński

Kierownik

Referatu Gospodarki Terenowej

 

Załączniki